Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός διοργανώνει από 19 Μαρτίου εως 3 Ἀπριλίου 2012 τον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών 2012.Υποβολή καλλιτεχνικών έργων από 1 έως 29 Φεβρουαρίου 2012

Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς συνεχίζοντας τὴν καλλιτεχνικὴ προσφορά του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη των εἰκαστικών τεχνών της σύγχρονης Ἑλλάδας καὶ ἀποβλέποντας στὴν παρουσίαση του καλλιτεχνικου δυναμικου της χώρας μας, διοργανώνει ἀπὸ 19 Μαρτίου - 3 Ἀπριλίου 2012 τὸν 1ο Διεθνή Διαγωνισμὸ Εἰκαστικών Τεχνών 2012, ὁ ὁποίος διέπεται ἀπὸ τὸν κάτωθι κανονισμό:
Α. Σκοπός
Σκοπὸς του Διαγωνισμού είναι ἡ καταγραφὴ των αἰσθητικων προβληματισμων των καλλιτεχνων, ἡ διαπαιδαγώγηση του κοινου καὶ ἰδιαίτερα των νέων στὶς εἰκαστικὲς τέχνες καὶ ἡ ἐνθάρρυνση καὶ ἐπιβράβευση του έργου των καλλιτεχνων.
 Β. Διάρκεια
Ἡ διάρκεια της Έκθεσης ὁρίζεται ἀπὸ 19 Μαρτίου εως 3 Ἀπριλίου 2012 καὶ ἡ λειτουργία της κάθε μέρα, ἐκτὸς Κυριακων καὶ ἀργιων, 10.00-13.00 καὶ 18.00-21.00 (Τὴν Κυριακὴ 1η Ἀπριλίου ἡ Ἔκθεση θὰ λειτουργήση ἀπὸ 11.00-13.00).
Γ. Συμμετοχή
1. Στὸν Διαγωνισμὸ δύνανται νὰ λάβουν μέρος καλλιτέχνες, ἐπαγγελματίες ή ἐρασιτέχνες, στοὺς ἑξής τομείς: γλυπτική, μικρογλυπτική, ξυλογλυπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, ξυλοψηφιδοζωγραφική, μπατίκ, σκιτσογραφία, ἁγιογραφία, κεραμική, ἐγκαυστική, πυρογραφία, χαρακτική, μεταλλοτεχνία, χαλκογραφία, ψηφιδογραφία, λιθογραφία, ὑαλογραφία, κολλάζ, διακοσμητική, χειροτεχνία, σκηνογραφία, ἀργυροχρυσοκοσμηματοτεχνικὴ καὶ γυψοτεχνία, ἐπὶ παντὸς ὑλικοῦ καὶ μὲ κάθε φύσης ὑλικά.
2. Γιὰ τὴ συμμετοχή τους οἱ ἐνδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται: α) νὰ ὑποβάλουν αίτηση στὴ Γραμματεία του Συλλόγου (Πλατεία Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Ἀθήνα) ἀπὸ 1 ἕως 29 Φεβρουαρίου 2012 και ωρες 10.00-13.00, ἐπισυνάπτοντας ἀπαραιτήτως βιογραφικὸ σημείωμα καὶ β) νὰ καταβάλουν το ποσὸ των 50 εὐρὼ για τη συμμετοχή τους στὸν Διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση τα χρήματα δεν ἐπιστρέφονται.
Δ. Υποβολή έργων
1. Ἡ ὑποβολὴ των έργων στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο Παρνασσὸς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου καὶ τὴν Παρασκευὴ 9 Μαρτίου 2012, ώρες 9.00 - 13.00.
2. Κάθε καλλιτέχνης δύναται νὰ ὑποβάλη γιὰ κρίση έως δύο έργα, τών ὁποίων ἡ συνολικὴ διάσταση νὰ μὴν ὑπερβαίνη τὰ 2 τετραγωνικὰ μέτρα.
3. Τὰ έργα πρέπει νὰ είναι έτοιμα γιὰ έκθεση. Οἱ πίνακες πλαισιωμένοι καὶ να φέρουν τὰ ἀπαραίτητα πρὸς ἀνάρτηση ὑλικά. Τὰ έργα γλυπτικής καὶ τὰ συναφή πρὸς αὐτὴν πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ συνοδεύωνται ἀπὸ τὶς σχετικὲς βάσεις τους καὶ τὶς κατάλληλες προσθήκες τους.
4. Οἱ καλλιτέχνες ὀφείλουν νὰ ἐπικολλήσουν στὸ ὀπίσθιο μέρος κάθε έργου πινακίδα στὴν ὁποία θὰ ἀναγράφωνται τὰ πλήρη στοιχεία του καλλιτέχνη (: ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλος του έργου καὶ τιμὴ πώλησης, εὰν διατίθεται πρὸς πώληση).
5. Αντίγραφα πινάκων, ανώνυμα έργα, έργα τὰ ὁποία έχουν ἐκτεθεί σε προηγούμενες Πανελλήνιες Καλλιτεχνικὲς Ἐκθέσεις του Φ.Σ.Π. και έργα τα ὁποία δεν πληρούν τὶς ἀνωτέρω σημειούμενες προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτά.
6. Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς δεν φέρει καμία εὐθύνη ἀποζημιώσεως, εξαιτίας ὁποιουδήποτε γεγονότος ὀφειλομένου σε ἀνωτέρα βία (σεισμός, πυρκαϊά, διάρρηξη, κλοπή, φθορά κ.λπ.) γιὰ ἀπώλεια ή καταστροφὴ τῶν ἔργων τῶν καλλιτεχνῶν.
Ε. Επιλογή των έργων
Ἡ ἐπιλογὴ των έργων θα πραγματοποιηθῆ ἀπὸ Εἰδικὴ Καλλιτεχνικὴ Ἐπιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, τὴ Δευτέρα 12 Μαρτίου καὶ τὴν Τρίτη 13 Μαρτίου 2012.
ΣΤ. Ανάρτηση των εγκριθέντων έργων
1. Ἡ ἀνάρτηση καὶ τοποθέτηση επὶ χώρου, ἡ ἀρίθμηση καὶ ἡ καταγραφὴ των έργων θὰ γίνει μὲ μέριμνα καὶ δαπάνη του Φιλολογικου Συλλόγου Παρνασσὸς τὴν Τετάρτη 14 Μαρτίου καὶ τὴν Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012.
2. Εργα τὰ ὁποία δὲν πληρούν τοὺς προαναφερθέντες όρους δεν θα ἀναρτηθούν, ακόμα καὶ αν έχουν ἐγκριθῆ ἀπὸ τὴν Καλλιτεχνικὴ Ἐπιτροπή.
Ζ. Εγκαίνια έκθεσης - Απονομη Διακρίσεων - Επιστροφή έργων
1. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θὰ πραγματοποιηθοῦν τὴ Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 καὶ ώρα 18.30 στη Μεγάλη Αίθουσα Ἐκθέσεων (Γ΄  όροφος) του Φιλολογικου Συλλόγου Παρνασσός.
2. Τὰ ὀνόματα των καλλιτεχνών, των ὁποίων τὰ έργα ἐγκρίθηκαν πρὸς ανάρτηση, θα ανακοινωθούν στὰ ἐγκαίνια της Ἐκθέσεως τὴ Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012.
3. Οἱ συμμετέχοντες στον Διαγωνισμὸ μπορούν νὰ πληροφορούνται τὰ ἀποτελέσματα μέσω της ἱστοσελίδας του Συλλόγου ή μέσω σχετικού ἐντύπου, το ὁποίο θὰ διανέμεται στὸν Σύλλογο, και όχι τηλεφωνικως.
4. Τὰ μὴ ἐγκριθέντα έργα καλούνται οἱ καλλιτέχνες να παραλάβουν τὴν Τρίτη 20 Μαρτίου καὶ την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 (ώρες 10.00-13.00) ἀπὸ τὰ γραφεία του Συλλόγου.
5. Ἡ ἐπιστροφὴ των εγκριθέντων καὶ αναρτηθέντων έργων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου, την Πέμπτη 5 Απριλίου και την Παρασκευὴ 6 Απριλίου 2012. Οι καλλιτέχνες καλούνται να παραλάβουν τα έργα τους ὁπωσδήποτε εως τις 21.00 της 6ης Ἀπριλίου.
6. Ὁ Φ.Σ.Π. δὲν φέρει οὐδεμία εὐθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεως παραλαβής των έργων απὸ τους καλλιτέχνες.
Η. Επαθλα
Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς θὰ χορηγήση τρία βραβεία καὶ έξι ἐπαίνους. Οἱ τιμηθέντες μὲ βραβείο καλλιτέχνες θα λάβουν ὡς έπαθλο -εκτὸς ἀπὸ τὸ τιμητικὸ δίπλωμα- τα ἑξης χρηματικὰ ποσά: ὁ πρώτος βραβευθεὶς 750 ευρώ, ο δεύτερος 500 ευρὼ και ὁ τρίτος 250 εὐρώ. Οἱ τιμηθέντες με έπαινο καλλιτέχνες θα λάβουν τιμητικὰ διπλώματα. Για όλους τοὺς διακριθέντες θὰ διατεθεί δωρεὰν ἐπὶ μία ἑβδομάδα ἡ Μεγάλη Αίθουσα Ἐκθέσεων του Συλλόγου (Γ΄ όροφος) γιὰ ὁμαδικὴ έκθεση, σὲ χρονικὴ περίοδο, τὴν οποία θα ορίση ὁ Φ.Σ.Π.
Τὴν εὐθύνη της διοργανώσεως του Διαγωνισμού καὶ της Ἐκθέσεως έχει ὁ Καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς του Φ.Σ.Π. κ. Ἀντώνης Γιαμβριᾶς (τηλ. 210.3221917, ἐσωτ. 209).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ                                                                                             

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΙΣΚΟΣ

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου